تمرین سکوت در دوران خلوت درون (سالیتود)

یکی از بهترین برکات دوران خلوت درون و خودشناسی، این است که انسان سکوت و بستن دهان را به کرات تمرین میکند. این خصلت نیکو هنگامی ارزش پیدا میکند که انسان در موقعیتی مثلا عصبی یا خشم برانگیز قرار میگیرد؛ آنجاست که سکوت و تسلط روی آن بسیار مفید است.

0 پاسخ

پاسخ دهید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید