در جستجوی زنان دیگر به غیر از همسر

پس از مدتی که از ازدواج گذشت، بعضی از مردان به دنبال زن های دیگر میروند. چون راههای ارتباط با زنان را آموخته و مسلط شده اند و از طرفی، هوای نفس و هوسرانی به این قضیه دامن میزند. دلیل این امر، موفق نبودن در شناختن روح همسر خود است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید