شبکه های خارجی و ترویج خیانت

دیدن سریالهای خارجی که در آنها زوجین به هم خیانت میکنند، روح انسان را به تدریج کدر میکند و این گناه بزرگ را عادی جلوه میدهد. توبه و خاموش کردن ماهواره، بهترین راهکار رهایی از این دام است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید