مراقبت از پاکی

مراقبت از پاکی، بسیار مهم تر از خود پاک ماندن است

0 پاسخ

پاسخ دهید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید