خیانت

در این فایل صوتی، در رابطه با قدرت ویرانگر شهوت صحبت خواهیم کرد. شهوت مانند اژدهایی است که حتی اگر نوک دُم آن هم به کسی بخورد قادر است زندگی آن فرد را متلاشی کند. شهوت مکار و حیله گر است و یکی از قویترین ابزارهایی است که شیطان با آن انسانها را وسوسه میکند […]