مراقبت از پاکی

مراقبت از پاکی

/
مراقبت از پاکی، بسیار مهم تر از خود پاک ماندن است…
غروب

غروب

/
یکی از معنوی ترین اوقات شبانه روز، غروب است. زمانی که دلگیری خ…
رقابت همیشه بازنده در خانمها

رقابت همیشه بازنده در خانمها

/
نیاز هر خانمی دیده شدن است و اینکه مورد تحسین و تمجید دیگران …
رییس کل

رئیس کل!

/
توی این ویدیو در رابطه با رئیس کل صحبت می کنیم. گاهاً شده ک…
خوراک به شهوت

خوراک به شهوت

/
توی این ویدیو در رابطه با خوراک دادن به شهوت صحبت می کنی…
قدرت میل جنسی

قدرت میل جنسی

/
توی این ویدیو در رابطه با قدرت میل جنسی صحبت می کنیم و…
تمرین سکوت در دوران خلوت درون (سالیتود)

تمرین سکوت در دوران خلوت درون (سالیتود)

/
  توی این ویدیو در رابطه تمرین سکوت در دوران سالیتیود…
ترس از پرهیز و تعالی میل جنسی

ترس از پرهیز و تعالی میل جنسی

/
توی این ویدیو در رابطه با ترس از پرهیز صحبت می کنیم. ترسی…
ورزش و رفع افسردگی

ورزش و رفع افسردگی

/
ورزش بهترین راه برای رفع افسردگی است و بسیار مهم است که ورز…