se-x-ual-energy-transmutation-music-ear-transmutation

استحاله گوش موسیقی

در این فایل صوتی که فی البداهه و در خیابان ضبط کردم ، داستان امروز صبح خودم در زمینه «استحاله گوش دادن موسقی » را بیان می کنیم. اینکه چطور گوش دادن به یک آهنگ غربی از یک گروه راک قدیمی، توانست ارتباط با خدا را شکل دهد، طوری که گویی خداوند از زبان خواننده آهنگ، سخن میگفت.

اگر آهنگهای عاشقانه را ، با این تصور که معشوق ذکر شده در آهنگ، خداوند است گوش کنیم، در حقیقت گوش دادن به موسیقی را استحاله کرده و تعالی بخشیده ایم.

این فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

0 پاسخ

پاسخ دهید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید