successful-without-spirituality

موفق ولی بدون معنویت ۲

این فایل صوتی ادامه فایل قبلی است که در رابطه با این بود که چرا بعضی ها به ظاهر موفق هستند ولی هیچ معنویتی هم در زندگی ندارند.

در این فایل از نگاهی بالاتر ، این موضوع را بررسی میکنیم که اصلا هدف ما از آمدن به این دنیا چیست ؟‌چه راهی درست است؟‌ آیابا کسب موفقیت در کار و تجارت و تحصیل و … رسالت ما در این دنیا تکمیل شده ؟ و سوالاتی از این قبیل .

ما موجوداتی انسانی نیستیم که [گاها] تجربه روحانی داشته باشیم ، ما موجوداتی روحانی هستیم که در یک تجربه انسانی غوطه ور هستیم.

این فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید