تبدیل نیروی جنسی به ثروت – قسمت ۴۰ –عشق و علم استحاله

در علم استحاله می آموزیم که نسبت به همه موجودات عشق بورزیم زیرا همه این عالم جلوه های خداوند هستند. با صدهزار جلوه برون آمدی، با صدهزار دیده ببینم تو را.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید